Aktualności

Zaproszenie (1)

Zaproszenie (2)Zaproszenie (3)

Załączniki do pobrania

Formularz ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA.docx-1

Załącznik nr 1

 

 

Aktualnie aplikowane są:

 

1.  Konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach Osi Priorytetowej IX                     „Włączenie społeczne”- Poddziałania IX.1.2 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem

lub wykluczeniem społecznym – ZIT”

 

2. Wniosek w ramach Międzynarodowego Funduszu Wszehradzkiego w projektach:

 

–   „W starym ciele zdrowy duch”

 

–   „Badania kliniczne- wspólne przedsięwzięcie w centralnej Europie”